«

»

Aug 21

Vytlačiť Článok

Európska cena za prevenciu kriminality sa v tomto roku zameriava na problém domáceho násilia

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti  /EUCPN/ každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku litovské predsedníctvo zvolilo tému PREVENCIA DOMÁCEHO NÁSILIA. Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR  počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi (Best Practice Conference EUCPN – European Crime Prevention Network), ktorá sa uskutoční v decembri 2013 v litovskom Vilniuse. Okrem toho budú odmenené aj 2 súťažné projekty, ktoré sa dostanú užšieho výberu –  čestnými oceneniami a finančnou odmenou 5 000 EUR.

Každý členský štát môže do súťaže poslať iba jeden súťažný projekt na danú tému a ďalšie dva projekty na prezentáciu počas konferencie. Výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční, rovnako ako v minulom roku, prostredníctvom národného kola  súťaže na uvedenú tému.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr  do 6. septembra 2013 prostredníctvom krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality na obvodných úradoch v sídle krajov Predkladateľ víťazného projektu bude  povinný do 8. októbra 2013 predložiť vyplnenú prihlášku v anglickom jazyku a v prípade záujmu taktiež aj autori projektov určených na prezentáciu, ktorí sa umiestnia na 2. a 3. mieste.  

Národné kolo súťaže sa uskutoční 19. septembra 2013 v zasadacej miestnosti na 10. poschodí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej ulici č. 22 v Bratislave. O výsledkoch rozhodne a vyhlasuje ich podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister vnútra a predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na základe hodnotenia ním schválenej komisie.

Projekty sa môžu zameriavať na:

  • právne prostriedky a technické nástroje ochrany obetí;
  • programy zamerané na zmenu  násilného správania a  ich vplyv na výšku trestu;
  • sociálne podporné mechanizmy pre obete násilia
  • hodnotenie rizík a ich vplyv na odôvodnenie ochrany;
  • mediáciu v oblasti domáceho násilia;
  • taktiku a obligatórne postupy v rámci  primárnych reakcií.

Detailné informácie, potrebné dokumenty na stiahnutie a kontakty nájdete tu.

Víťazom minuloročného kola boli pezinskí mestskí policajti

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/08/21/europska-cena-za-prevenciu-kriminality-sa-v-tomto-roku-zameriava-na-problem-domaceho-nasilia/