↑ Späť na Kampane

Vytlačiť Stránka

Zastavme násilie na ženách

Kampaň Rady Európy Zastavme násilie na ženách

Rada Európy  na konferencii  konanej dňa 22. novembra 2006 v Madride odštartovala prvú  celoeurópsku kampaň ZASTAVME DOMÁCE NÁSILIE NA ŽENÁCH.

Vo výzve k 46 členským štátom RE predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy René van der Linden a komisár pre ľudské práva Thomas Hammarberg zdôraznili, že domáce násilie je jednou z najrozšírenejších foriem zásahu do ľudskej dôstojnosti. Násilie páchané na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom. Nie je tomu inak ani v Slovenskej republike. Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR v prípade trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby v byte (nie na verejnosti) tvorili ženy nad 15 rokov 93 % obetí v roku 2004 a až  94,4 % v roku 2006.

K tejto výzve sa postupne počas roka začali pripájať národnými kampaňami aj jednotlivé členské štáty Rady Európy, v ktorých kampane prebiehajú na európskej, parlamentnej aj lokálnej – regionálnej úrovni.

Celoeurópska kampaň ako aj národné kampane prebiehajú počas roka 2007 a ich ukončenie sa predpokladá na marec 2008.

Na uvedenej konferencii v Madride ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová potvrdila, že Slovensko sa hlási k tejto celoeurópskej aktivite aj na národnej úrovni, pričom gestorom jej plnenia za vládu Slovenskej republiky bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K plneniu aktivít kampane sa prihlásili aj ďalšie rezorty, napríklad rezort školstva, zdravotníctva, vnútra, ktoré spolupracujú pri niektorých vybraných aktivitách realizovaných v rámci kampane.

Národná kampaň Slovenskej republiky

Národná kampaň Slovenskej republiky bola oficiálne spustená a predstavená dňa 22. novembra 2007. Počas vianočných sviatkov bude úmyselne utlmená a od 15.1.2008 do 8.marca 2008 bude zrealizovaných viacero mediálnych a informačných aktivít zameraných na jednotlivé cieľové skupiny.

Organizátori kampane

Národnú kampaň Slovenskej republiky iniciovalo a gestoruje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzhľadom na jej európsky rozmer ministerstvo úzko spolupracuje s Informačnou kanceláriou Rady Európy s cieľom, aby národná kampaň SR bola realizovaná v líniách a výzvach celoeurópskej kampane.

Národná kampaň SR je prvou vládnou kampaňou v tejto oblasti a preto sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo na nej spolupracovať s mimovládnymi organizáciami združenými pod iniciatívu s názvom Piata žena, ktorá sa stala mediálne známou organizovaním prvých mediálnych kampani určených na odtabuizovanie témy domáceho násilia na Slovensku.

Ciele národnej kampane SR:

a)      na národnej úrovni pozdvihnúť povedomie o tom, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv a každého občana viesť k tomu, aby toto násilie odmietal;
b)      informovať verejnosť o tom, že základným dôvodom fenoménu násilia voči ženám je nerovnomernosť rozdelenia moci v spoločnosti a upozorniť  na potrebu odstraňovať rodové stereotypy v spoločnosti;
c)      informovať verejnosť o formách násilia a možnostiach pomoci pre obete násilia;
d)     skvalitniť prácu pomáhajúcich profesií za účelom empatického, profesionálneho a citlivého prístupu k obetiam;
e)      podporiť plnenie úloh Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008.

Cieľové skupiny kampane

a)      široká verejnosť – podnietiť verejnú diskusiu o príčinách, špecifikách a dôsledkoch domáceho násilia ako aj informovať o možnostiach aktívnej participácie pri eliminácii násilia;
b)      mladí ľudia – ujasniť a stanoviť chápanie nulovej tolerancie domáceho násilia voči ženám;
c)      politická reprezentácia – vzbudiť záujem o prebratie politickej zodpovednosti za riešenie problematiky domáceho násilia
d)     ženy – obete akejkoľvek formy domáceho násilia – poskytnúť a sprístupniť im informácie a odborné rady, dostupné služby špecializovaných organizácií v regiónoch.

Aktivity národnej kampane SR

* zorganizovanie odborných konferencií, tlačových konferencií a seminárov s odborníkmi na tému domáceho násilia;
*  vytvorenie novej informačnej internetovej stránky ww.zastavmenasilie.sk, ktorá okrem užitočných informácii poskytne aj všetky dostupne kontakty na organizácie a inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia;
* poskytovanie školiacich a tréningových aktivít pre pomáhajúce profesie;
* tvorba, publikovanie a diseminácia odborných brožúr a informačných letákov určených pre cieľové skupiny;
* odborná spolupráca na celoštátnej súťaže Olympiáda ľudských práv, ktorej ústrednou témou bude problematika domáceho násilia;
* zaangažovanie ostatných inštitúcií verejnej správy do spolupráce na aktivitách kampane

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/kniznica/kampane/zastavme-nasilie-na-zenach/