↑ Späť na Dokumenty

Vytlačiť Stránka

Výskumy a štatistiky

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách

Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a  zistených vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému indikujú efektívnosť nastavených procesov v týchto rezortoch. Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele – dôležité strategické dokumenty a legislatívne zmeny v oblasti násilia páchaného na ženách. Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie, ako aj spoločenskej anómie dopĺňajú obraz o rizikových faktoroch  výskytu násilia páchaného na ženách.

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf 

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_medii.pdf 

  • Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Kvôli veľkosti výskumnej správy je rozdelená na 4 súbory:

Celá správa: www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzieb.pdf

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/vyskumy-a-statistiky/

Štatistiky

Nasledujúce údaje ilustrujú dlhodobý vývoj v oblasti násilia na ženách v SR. Z hľadiska časového vývoja môžeme konštatovať všeobecný pokles násilnej kriminality v SR a tomu adekvátne aj pokles násilia na ženách. Výrazne stúpajúci trend je iba v ohlasovaní trestných činov v oblasti sexuálneho násilia ako aj partnerského násilia, čo však vzhľadom na prevalenčné výskumy …

Ísť na stránku »

Výskum EÚ

Zo štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA so sídlom vo Viedni, ktorá bola prezentovaná v marci 2014 vyplýva, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov. Správa Agentúry EÚ pre základné práva je založená na rozhovoroch so 42 000 ženami …

Ísť na stránku »

Indikátory EÚ

EÚ zaviazala členské štáty, aby bojovali proti násiliu voči ženám. Podľa Pekingského akčného plánu akcií je násilie voči ženám definované ako akt rodovo založeného násilia, ktoré vyúsťuje alebo pravdepodobne vyústi do fyzického, sexuálneho alebo mentálneho poškodenia žien, vrátane vyhrážok takýchto činov, donútenia alebo zajatia, či sa realizuje na verejnosti alebo v súkromí. Iniciatívy EÚ proti násiliu …

Ísť na stránku »