↑ Späť na KMC

Vytlačiť Stránka

Monitoring a výskum

V ostatných rokoch sa v medzinárodnej, ale aj národnej komunite čoraz viac pozornosti venuje tvorbe verejnej politiky založenej na faktoch. Tento prístup umožňuje tvorcom verejných politík robiť informované rozhodnutia o politikách, programoch a projektoch tak, že dostupné dáta a výskumy sa dostávajú do centra tvorby politík. Na faktoch založená verejná politika by mala vychádzať z poznania reálnej situácie, čo je možné dosiahnuť rôznymi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi výskumami.

Politiky, ktoré vychádzajú zo zistených faktov, majú väčšiu šancu na úspech a adekvátnejšie reagujú na problémy cieľových skupín. Podobne je to aj pri skúmaní už existujúcich intervencií. Zisťovaním ich efektivity, adresnosti a metód, ktoré fungujú a nefungujú, môže prispieť k skvalitneniu poskytovaných služieb a ich adresnosti.

Výskum a tvorba verejných politík môžu spolupracovať na rôznych úrovniach a v rôznych fázach cyklu tvorby politík. Najčastejšie využívanými sú:

  • Využívanie štatistických zisťovaní na mapovanie výskytu rôznych spoločenských problémov a ich chápania verejnosťou
  • Mapovanie existujúcej situácie v poskytovaní služieb, či adresovania konkrétneho problému
  • Štúdie vplyvov navrhovaných a realizovaných politík
  • Štúdie efektivity a efektívnosti politík a intervencií
  • Monitoring a evaluácia existujúcich politík a programov

Na Slovensku chýbajú dáta o viacerých oblastiach násilia páchaného na ženách alebo domáceho násilia medzi rôznymi členmi domácnosti. Málo pozornosti sa tiež venuje vyhodnocovaniu a monitorovaniu existujúcich intervencií a fungovania jednotlivých profesií, ktoré by sa mali podieľať na riešení problému rodovo podmieneného násilia alebo domáceho násilia.

KMC si preto kladie za cieľ realizovať také výskumy, ktoré môžu napomôcť tvorbe kvalitných verejných politík v oblasti násilia, tlmočiť ich do podôb metodík a štandardov, ale aj monitorovať a hodnotiť existujúce politiky, služby a intervencie a poukazovať na ich slabé a silné stránky.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/monitoring-a-vyskum/

Výskumy

Prevalencia a charakter domáceho násilia na Slovensku Cieľom reprezentatívneho populačného výskumu o domácom násilí je zistiť formy, dôsledky, typy vzťahov a súvislostí, v ktorých dochádza k domácemu násiliu. Na Slovensku sa doteraz venovala pozornosť najmä problému násilia v partnerských vzťahoch na ženách, už menej násiliu medzi inými členmi domácnosti ako napríklad vo vzťahoch rodič – …

Ísť na stránku »