↑ Späť na Dokumenty

Vytlačiť Stránka

Usmernenia a štandardy

Odborné usmernenie MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím

Číslo: 22247/2008 – OZS, 5. novembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) vydalo toto usmernenie pre zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím.

Odborné usmernenie MZ SR o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zneužívania osôv vo veku do 18 rokov

novelizované nasledovným predpisom:

Odborné usmernenie MZ SR o príznakoch a diagnostike zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby a o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby

Toto odborné usmernenie upravuje príznaky a diagnostiku zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby, postup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti3) (ďalej len „poskytovateľ“) pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby (ďalej len „prípady podozrenia“) prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu (ďalej len „orgán činný v trestnom konaní“) podľa osobitného predpisu.

Príručka o syndróme CAN

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bratislava, 2013

Anotácia:Cieľom metodickej príručky je popísať príznaky týrania, zneužívania a zanedbávania detí a popísať kompetencie odborných pracovníkov v rámci pomoci deťom s CAN syndrómom. Text príručky je rozdelený do dvoch celkov. V prvej časti sa nachádza popis príznakov fyzického, psychického týrania detí , sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Táto časť práce je spracovaná spoločne jednotlivými odborníkmi tak, aby bolo možné identifikovať jasne a zreteľne symptómy jednotlivých prejavov týrania, zneužívania aj zanedbávania v jednotlivých štádiách rozvoja tejto patológie. Vždy teda uvádzame, ako sa prejavujú príznaky v počiatočných fázach, počas ďalšieho rozvoja a nakoniec aj v štádiu ťažkej symptomatológie. Okrem príznakov triedime jednotlivé druhy a formy týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania dieťaťa. Zvláštnu pozornosť venujeme rodine dieťaťa v kontexte CAN syndrómu. Veľmi stručne popisujeme aj špecifické formy násilia páchaného na deťoch. V druhej časti práce sme sa pokúsili stručne popísať úlohu zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v procese manažovania odbornej práce s dieťaťom, u ktorého je závažné podozrenie na syndróm CAN. Jednotliví odborníci, zastupujúci orgány činné v trestnom konaní, pediatrov, psychológov , pedagógov z rôznych systémov podieľajúcich sa na riešení problematiky syndrómu CAN tu popisujú základné úlohy a možnosti svojho odboru v kontexte kooperácie pri odbornej pomoci dieťaťu.

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách

Databáza postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci a ochrany žien zažívajúcich násilie
Metodika poskytovania špecializovaných služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (pre sociálnu oblasť)
Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/usmernenia/