↑ Späť na Rozvod

Vytlačiť Stránka

Bývanie

SPOLOČNÝ BYT MANŽELOV

Odporúčanie: Nevzdávajte sa unáhlene spoločného bytu! Žena atakovaná násilným správaním manžela nemá často inú možnosť, ako opustiť spoločný byt. Býva veľmi problematické sa do opusteného bytu vrátiť alebo dosiahnuť, aby z neho odišiel násilný partner.

Existuje však možnosť, aby súd dočasne zakázal násilníkovi vstup do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba (blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove), vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Súd ukladá takýto zákaz predbežným opatrením na návrh poškodenej osoby. Návrh musí obsahovať tvrdenia o násilnom správaní toho, komu má byť zákaz uložený, a majú byť k nemu priložené listinné dôkazy, ktoré tieto tvrdenia dokazujú. Je dôležité takéto dôkazy súdu predložiť spolu s návrhom, pretože súd rozhoduje o návrhu bez pojednávania na základe týchto dôkazov. Ten, komu je uložené nevstupovať do bytu, je týmto predbežným opatrením viazaný odo dňa, keď mu bolo doručené, a to bez ohľadu na to, či podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Súd zároveň v rozhodnutí o predbežnom opatrení uloží navrhovateľke, aby v stanovenej lehote podala na súd návrh na obmedzenie užívania bytu alebo domu alebo návrh na úplné vylúčenie násilníka z užívania. Takýto postup sa dá uplatniť pri domoch aj bytoch bez ohľadu na to, či sú v nájme alebo vo vlastníctve ženy a jej násilného partnera. Žena však musí mať k tomuto domu alebo bytu vlastnícky alebo nájomný vzťah.

Ak je byt v spoločnom nájme manželov, možno otázku, kto ho bude užívať ako výlučný nájomca, riešiť až po rozvode. Dovtedy však možno dosiahnuť zákaz vstupu alebo vylúčenie z užívania bytu alebo domu. V zásade súdy určujú za výlučného nájomcu toho, komu boli zverené do výchovy maloleté deti, a súčasne určujú, aký druh bytovej náhrady pre druhého manžela má zabezpečiť.

V prípade, keď manželia majú byt alebo dom v spoluvlastníctve, sa o byte rozhoduje pri vysporiadaní ostatného majetku. Rovnako platí, že aj pred vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno dosiahnuť zákaz vstupu, obmedzenie užívania alebo vylúčenie z užívania bytu alebo domu.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rozvod/byvanie/