↑ Späť na Otváracia konferencia

Vytlačiť Stránka

Úvodné slovo ministra PSVR J.Richtera

Úvodné slovo ministra práce, sociálnych vecí a rodiny na otváracej konferencii KMC pre rodovo podmienené a domáce násilie

 

Vážená pani veľvyslankyňa,

vážení partneri projektu z Rady Európy a z Nórska a zástupcovia Úradu vlády,

ctení hostia, dámy a páni,

 

násilie na ženách patrí k najzávažnejšiemu porušovaniu ľudských práv žien a dievčat, ktoré je dôsledkom stále pretrvávajúcich nerovností, rodových stereotypov a predsudkov voči ženám a dievčatám v našej spoločnosti a bráni v dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Najnovšie výskumy ročného výskytu ukazujú, že na Slovensku zažíva 140 až 230 tisíc žien násilie od svojho partnera resp. iného muža. Podľa výskumu Agentúry EÚ pre základné práva zažilo počas svojho života násilie od intímneho partnera až 23% slovenských žien, čo je takmer každá štvrtá žena. Tie čísla sú alarmujúce a desivé.

Postihované prípady, ktoré sa rátajú v stovkách, sú teda len povestnou „špičkou ľadovca“. Musím konštatovať, že stále nám chýba systém koordinovanej pomoci ženám a iným obetiam domáceho násilia, ako aj zavedený systém prevencie. Preto sa na pôde MPSVR snažíme problém riešiť prostredníctvom úloh, aké sú obsiahnuté v Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti a príslušnom akčnom pláne na roky 2014-2019. Špecificky zamerané opatrenia sú obsiahnuté najmä v Národnom akčnom pláne na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019, ktorý vláda SR prijala v decembri 2013 a ktorého ambíciou je práve vytvárať systémové opatrenia na pomoc ženám a ich deťom, ohrozených násilím, ale i posilniť jeho prevenciu a osvetu o ňom.

Za významný krok považujeme aj Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Tzv. Istanbulský dohovor bol prijatý v roku 2010 a vlani vstúpil do platnosti.  V súčasnosti sa pripravuje SR na jeho ratifikáciu, ktorú MPSVR plne podporuje. Súčasťou prípravy tejto ratifikácie je legislatívna iniciatíva na predloženie zákona o eliminácii a prevencii násilia na ženách a domáceho násilia, ktorá je koordinovaná našim ministerstvom v spolupráci s inými rezortmi, najmä spravodlivosťou, ako aj občianskou spoločnosťou.

Na pomoc ženám ohrozených násilím pripravilo MPSVR SR aj ďalšie konkrétne opatrenia a projekty, ako je posilnenie kapacít špecifických poradenských služieb a národná bezplatná non-stop linka. Linka s číslom 0800 212 212 bola spustená „naostro“ 1. marca a odvtedy sa už etablovala ako bezpečný priestor pre ženy, ktoré hľadajú konkrétne poradenstvo alebo sa len potrebujú zveriť niekomu so svojimi často traumatizujúcimi problémami. Každý týždeň pribúda na linke zhruba 30 nových klientok, niektoré z nich vo vysokom riziku ohrozenia. Odborné poradkyne dokážu takýmto klientkam nielen poradiť, ale v prípade potreby a súhlasu volajúcej kontaktujú políciu a poradenské centrum v regióne.

Vytvorenie Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, ktoré dnes slávnostne avizujeme, bude ďalším kamienkom v mozaike komplexného prístupu k tejto problematike. Projekt bude implementovaný  odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a partnermi Nórskym centrom pre násilie a traumatické stresové štúdie a Radou Európy. Od tohto projektu si sľubujeme vytvorenie inštitucionálneho rámca na zabezpečenie trvalo udržateľnej koordinácie štátnej politiky v oblasti rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia.

Naša veľká vďaka patrí Nórskemu kráľovstvu pre podporu projektu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré spolu s Európskym sociálnym fondom predstavujú nevyhnutný zdroj finančných prostriedkov na posilnenie existujúcich služieb, ale aj ďalších systémových opatrení obsiahnutých v spomínanom národnom akčnom pláne. Zahraničné výskumy dokazujú vysokú efektivitu obdobných investícií; na každé investované Euro je možné ušetriť 87 Eur na nákladoch dlhodobých dôsledkov takéhoto násilia a 33 EUR v priamych nákladoch na sociálne a zdravotnícke služby.

Na záver chcem zdôrazniť, že MPSVR ani žiadne iné ministerstvo či organizácia nedokážu tento problém riešiť a vyriešiť samotné. Rozhodujúca je tu medzirezortná spolupráca a zabezpečenie komplexného multi-inštitucionálneho a nadrezortného prístupu.

Veľmi dôležitou súčasťou tohto systému pomoci a prevencie je spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktoré v oblasti pomoci ženám a ich deťom, ohrozených násilím, predstavujú neodmysliteľný a rozhodujúci článok systému, za čo sa im chcem aj touto formou poďakovať.

Dovoľte mi zaželať dnešnej otváracej konferencii úspešné rokovanie a celému projektu zdarný priebeh k spokojnosti všetkých zúčastnených a v konečnom efekte k zlepšeniu kvality života žien, detí a všetkých obetí ohrozených domácim násilím. Skončil by som mottom programu SK09: Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/podujatia-kmc/otvaracia-konferencia-pre-projekt-koordinacno-metodicke-centrum-pre-rodovo-podmienene-a-domace-nasilie/uvodne-slovo-ministra-psvr-j-richtera/