↑ Späť na Poradňa

Vytlačiť Stránka

Ako pomôcť

Násilie je trestný čin

V Slovenskej republike sú mnohé násilné činy považované za trestné činy a je jedno, či boli spáchané v rodine, alebo mimo nej. Väčšina týchto činov sú okrem toho tzv. oficiálne delikty, čo znamená, že v takýchto prípadoch vznáša obžalobu štát z úradnej povinnosti, nezávisle od toho, či si to obeť želá.

Výnimky: Pri menej závažnom a neúmyselnom ublížení na zdraví a pri neposkytnutí pomoci je trestné stíhanie možné jednoznačne len so súhlasom postihnutých žien. Niektoré menej závažné násilné činy posudzujú príslušné orgány len ako priestupky.

Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť obeť samotná. 

Čo môžete urobiť, ak poznáte ženu, ktorá zažíva domáce násilie

 • Povzbuďte ju k tomu, aby o násilí hovorila. 
 • Snažte sa získať čo najviac informácií o podstate domáceho násilia a o dostupných možnostiach pomoci. 
 • Počúvajte ju, ak vám hovorí, že sa k nej partner, alebo manžel správa násilne. Nezľahčujte to, nespochybňujte ženu a neospravedlňujte násilie jej partnera, alebo manžela. 
 • Povedzte jej, že za násilie je zodpovedný jej manžel, alebo partner. Žiadne správanie, alebo provokácia nie sú výhovorkou pre násilie 
 • Podeľte sa s ňou o vaše informácie o násilí páchanom na ženách a povedzte jej, že nie je sama, že je mnoho iných žien, ktoré tiež zažívajú násilie 
 • Povedzte jej o možnostiach riešenia jej situácie, ale do ničoho ju nenúťte. Rešpektujte jej rozhodnutia. 
 • Povedzte jej, že násilie neprestane a že sa časom stupňuje. 
 • Pomôžte jej v každodenných záležitostiach a so starostlivosťou o deti. 
 • Ponúknite jej, že ju budete sprevádzať , ak bude potrebovať podporu, napr. na úradoch a rôznych inštitúciách. 
 • Pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, na ktoré by mohla v prípade potreby odísť aj s deťmi. 

Čo môže urobiť polícia

Proti násiliu, ktoré páchajú na ženách ich partneri, môže najúčinnejšie zasiahnuť polícia, ktorá je povinná reagovať na každé núdzové volanie o pomoc na linku 158 (resp. 112). Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad. Súhlas násilníka so vstupom do bytu, ktorý vlastní či inak užíva, nie je potrebný. Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok (spočiatku aspoň na 24 hodín) a navrhnúť ďalšie opatrenia.

Ako konať proti násiliu páchanému na ženách

Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia forma porušovania ľudských práv. Každý a každá z nás môže prispieť k jeho odstráneniu :

 • ak nebudeme ľahostajní/é k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí a odsúdime ho.
 • ak nebudeme o násilí mlčať.
 • ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať a prenášať zodpovednosť za násilie na ženy. Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha.
 • ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako aj o možnostiach pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí
 • ak budeme búrať mýty a predstavy o roly ženy a muža v spoločnosti, ako aj mýty a predsudky spojené s násilím páchaným na ženách, ktoré násilie ospravedlňujú. Skutočnou príčinou násilia páchaného na ženách je nerovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti a nerovnováha moci.
 • ak sa nebudeme smiať vtipom o násilí. Vtipy o násilí nie sú smiešne. Pomáhajú udržiavať násilie v spoločnosti a zľahčujú ho.
 • ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/konajme/

Proces pomoci

Človek vystavený násiliu má vždy pocity bezmocnosti, straty kontroly a rozhodovania o vlastnom živote. V procese pomoci ide preto o to, aby sme spoločne s týranou ženou premysleli také možnosti konania, ktoré jej pomôžu znova nadobudnúť kontrolu nad vlastným životom. Prvý dôležitý krok spočíva v získaní a podporovaní dôvery ženy. K tomu patrí, že musíme ženu postihnutú násilím brať vážne, …

Ísť na stránku »