↑ Späť na Dokumenty

Vytlačiť Stránka

Stratégie a správy

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (2004) (uznesenie vlády č. 1092/2004 zo dňa16.11.2004).

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008 /  ENG

Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008  /  Príloha č.1  /  Príloha č.2

2009 – 2012:

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 / ENG

Priebežná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh  stránka materiálu z rokovania vlády 6.7.2011

2014-2020:

Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019 (verzia pre tlač)
Kompletný materiál schválený vládou SR,
Anglická verzia NAPu

Vyhodnotenie plnenia NAPu za roky 2014-2015 

 

SPRÁVY

Inštitút pre výskum práce a rodiny spracoval v rámci výskumnej úlohy tri správy k problematike násilia na ženách v SR.

Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a  zistených vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému indikujú efektívnosť nastavených procesov v týchto rezortoch. Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele – dôležité strategické dokumenty a legislatívne zmeny v oblasti násilia páchaného na ženách. Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie, ako aj spoločenskej anómie dopĺňajú obraz o rizikových faktoroch  výskytu násilia páchaného na ženách.

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf

 

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_medii.pdf

 

  • Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Kvôli veľkosti výskumnej správy je rozdelená na 4 súbory:

Celá správa:

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzieb.pdf


Ďalšie materiály a správy:

 

Na základe úlohy z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012  Úrad kriminálnej polície prezídia Policajného zboru vypracoval Monitorovaciu správu o stave vykázaní zo spoločného obydlia 15. 12. 2008 – 31. 3. 2010. Správa sa viaže k novelizácii Zákona o policajnom zbore, ktorou boli rozšírené kompetencie polície o možnosť vykázania násilníka zo spoločného obydlia na 48 hodín. Prax ukázala, že v istých prípadoch 48 hodinová lehota vykázania násilníka pripadla na víkendy, sviatky, či dni pracovného pokoja, v dôsledku čoho obete nemali dostatočné možnosti inštitucionálne riešiť svoju situáciu. Následnou úpravou zákona bolo preto ustanovené prerušenie tejto lehoty počas soboty, nedele a sviatku. V súčasnosti sa teda do 48 hodinovej lehoty počítajú iba pracovné dni a obete a zodpovedné orgány majú širší priestor na riešenie situácie. Z monitorovacej správy, ktorú vypracovalo MV SR, vyplýva pozitívna spätná väzba na spomenuté legislatívne úpravy.

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/dokumenty/