↑ Späť na Informácie

Vytlačiť Stránka

pre sociálne pracovníčky

Na rozdiel od iných pomáhajúcich osôb z psychosociálnych profesií majú pracovníčky a pracovníci odboru sociálnych vecí ÚPSVaR úlohy vyplývajúce zo zákona. Zabezpečujú sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a rešpektuje jeho najlepší záujem. Pri týraní žien v rodine sú násilím zasiahnuté vždy aj deti, a to i vtedy, keď samy nie sú priamo obeťou násilia. Pracovníčky a pracovníci odboru sociálnych vecí dávajú súdu odporúčania týkajúce sa zverenia dieťaťa do výchovy, určenia výživného, úpravy a zákazu styku. Mali by si preto uvedomovať, že snaha zachovať neutralitu voči obom rodičom v prípade násilia ohrozuje blaho dieťaťa a je proti jeho záujmom. Neutrálny postoj  voči násiliu nie je na mieste.

Len pracovníčky a pracovníci odboru sociálnych vecí môžu využiť možnosť na predvolanie násilníckych mužov. Je to príležitosť, aby muža konfrontovali s jeho násilníckym správaním a jednoznačne dali najavo, že ani odbor sociálnych vecí nebude jeho násilie tolerovať a že jeho násilnícke správanie bude mať dôsledky na správy týkajúce sa zverenia detí do výchovy a úpravy styku s deťmi. Okrem toho môžu aj inými spôsobmi vyvíjať na muža nátlak; keď muž napríklad zadržiava dokumenty, môžu ho písomne vyzvať, aby doklady pre ženu a deti odovzdal na odbore sociálnych vecí.

Môžu rozhodovať o výchovných opatreniach podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a navrhovať súdu uloženie výchovných opatrení podľa zákona o rodine, ako aj obmedzenie a pozbavenie rodičovských práv, ak je to v záujme maloletých detí.

Pracovníčky a pracovníci odboru sociálnych vecí môžu najviac urobiť na ochranu práv a právom chránených záujmov maloletých detí.

Pracovníčky a pracovníci odboru sociálnych vecí mávajú niekedy tú výhodu, že rodiny poznajú už dlhší čas. To znamená, že medzi ženami postihnutými násilím a pomáhajúcimi osobami môže vzniknúť vzťah založený na vzájomnej dôvere. Tento vzťah predurčuje sociálne pracovníčky a pracovníkov na to, aby v spolupráci so ženami vytvorili systém podpory a pomoci. (Dôležitá je sprostredkovateľská úloha medzi ženou postihnutou násilím a inými inštitúciami ako napríklad škola, materská škola, organizácie poskytujúce pomoc ženám.)

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie-3/pre-socialne-pracovnicky/