↑ Späť na Rady pre ženu

Vytlačiť Stránka

Sociálne dávky

Rozchod s násilníckym partnerom prináša so sebou často existenčné obavy a otázky: Z čoho a kde budem v budúcnosti žiť?

HUMANITÁRNA POMOC v krízovej životnej situácii

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže v súlade s § 9 zákona o dotáciách požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii. Dotácia na podporu humanitárnej pomoci slúži na riešenie tejto situácie . V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800€.

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona 

Viac informácií tu: https://employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI

Ak žena po opustení spoločnej domácnosti alebo rozvode nemá žiadny vlastný príjem, ak nemá nárok na iný príjem než napríklad na dávku v nezamestnanosti či rodičovský príspevok, alebo ak má nízky príjem, môže požiadať o dávku v hmotnej núdzi (ďalej len DHN) na odbore sociálnych vecí a rodiny príslušného ÚPSVaR.

Pomoc v hmotnej núdzi má zákonom určenú úlohu formou finančnej a vecnej pomoci zabezpečovať základné životné podmienky pre ľudí, ktorí pomoc potrebujú, ktorí nemajú žiadny alebo len minimálny vlastný príjem, alebo ktorí — ako napríklad osamelé matky — nie sú schopní alebo sa nemôžu uživiť sami vlastnou prácou.

Poskytovanie dávky a príspevkov na pomoc v hmotnej núdzi je upravené v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Poskytuje sa vtedy, ak si občan či občianka nemôže sama a ani s pomocou rodinných príslušníkov zabezpečiť základné životné podmienky (t. j. jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie). Hmotná núdza je stav, keď príjem občana či občianky a spoločne posudzovaných fyzických osôb nedosahuje životné minimum stanovené zákonom o životnom minime a nemôžu si príjem zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

O dávku v hmotnej núdzi môže požiadať aj cudzinka, iná štátna príslušníčka, azylantka. Informácie o oprávnenosti nároku a o výške dávky v hmotnej núdzi (DHN) poskytuje odbor sociálnych vecí a rodiny príslušného ÚPSVaR.

Pri podaní žiadosti musí žena preukázať svoje príjmy (prípadne objasniť finančnú situáciu) alebo doložiť, že nemá žiadny alebo len minimálny príjem a nevlastní nijaký majetok. Za majetok sa považujú napríklad vkladné knižky, klenoty, vlastné auto (nie však v prípade, keď jeho hodnota nie je vyššia ako 35–násobok sumy životného minima, alebo keď sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia), chata a poľnohospodárska pôda, ktorá neslúži bezprostredne pre vlastnú potrebu, nehnuteľnosť, ak sa nevyužíva na primerané trvalé bývanie.

Aj keď žena má minimálny príjem (alebo nízky príjem), možno jej poskytnúť čiastku dávky v hmotnej núdzi (t.j. doplnenie príjmu do výšky životného minima). Dávka a príspevky k dávke sa poskytujú aj na každé dieťa, o ktoré sa žena stará. Prípadné výživné sa z tejto sumy odpočítava. Ak žena nemá prácu, musí sa zaevidovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti. Ak na ňu nemá nárok, ak je dávka nízka, alebo ak sa jej vyplácanie skončí, poskytne sa žene dávka v hmotnej núdzi. Okrem toho žena musí dosiahnuť súdne určenie výživného (na deti a prípadne na seba), aby si manžel plnil vyživovaciu povinnosť. Na výplatu dávky v hmotnej núdzi vzniká nárok (iba) od prvého dňa mesiaca, v ktorom o ňu žena požiadala. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa môžu vyplácať aj preddavkovo, napr. do právoplatného rozhodnutia súdu o výživnom. Následne, keď súd vo veci rozhodne, žena musí vrátiť poskytnuté finančné prostriedky odboru sociálnych vecí a rodiny, v prípade, že súd rozhodne o výživnom odo dňa, keď žene bola priznaná dávka spolu s príspevkami k dávke. Ak si manžel neplní súdom určenú vyživovaciu povinnosť, vypláca sa žene dávka nahrádzajúca výživné a príslušná suma sa vymáha od muža.

PRÍSPEVKY K DÁVKE V HMOTNEJ NÚDZI A JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Mestské a obecné úrady poskytujú príspevky k dávke v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Najbežnejšie sú:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Slúži na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady. Podmienkou jej poskytnutia je, že žena alebo rodina je v hmotnej núdzi a vypláca sa jej DHN. Jednorazová DHN sa poskytuje do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

Príspevok na bývanie

Touto dávkou štát pomáha domácnostiam s nízkymi príjmami pri úhrade výdavkov spojených s užívaním bytu alebo rodinného domu. Nárok na príspevok na bývanie si môže uplatniť žiadateľka, ktorej je vyplácaná DHN a ktorá je nájomníčkou bytu (obecného, družstevného), vlastníčkou bytu alebo rodinného domu. Výška príspevku je stanovená zákonom a závisí od počtu posudzovaných osôb. Požiadať o príspevok môže žena na mestskom alebo obecnom úrade. Podmienky nároku sa prehodnocujú raz za 6 mesiacov.

Informácie o dávkach môže žena získať na odbore sociálnych vecí a rodiny alebo priamo na web stránke MPSVR SR.

PODPORA RODINÁM S DEŤMI  

Nárok na prídavky na deti má osoba, s ktorou deti žijú a ktorá sa o ne stará. Pokiaľ prídavky doteraz dostával muž, musí žena, ak deti žijú s ňou, požiadať odbor sociálnych vecí a rodiny príslušného ÚPSVaR, aby ich začali vyplácať jej. Rovnako má žena postupovať, ak otec tieto peniaze nevyužíva pre potreby detí. Odbor sociálnych vecí a rodiny si môže otca aj predvolať. Informácie o potrebných dokladoch môže žena získať na odbore sociálnych vecí a rodiny alebo priamo na web stránke MPSVR SR.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rady-pre-zenu/socialne-davky/