«

»

Jun 04

Vytlačiť Článok

Výzva na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte

Hľadáme partnerské organizácie do pripravovaného národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“

Inštitút pre výskum práce a rodiny vyhlasuje výzvu na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“. Projekt sa bude uchádzať o finančnú podporu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Uchádzači o partnerstvo môžu posielať svoje návrhy na partnerstvo do 1. 7. 2013. O partnerstvo sa môžu uchádzať organizácie poskytujúce sociálne služby alebo vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so skúsenosťami s poskytovaním pomoci ženám vystavených násiliu.

Výzva na partnerstvo NP PPEN01

Príloha č. 1: Rada Európy, 2008, Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby

Príloha č. 2: Návrh na partnerstvo

Príloha č. 3: Rámcový rozpočet návrhu na partnerstvo

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača o partnerstvo

Príloha č. 5: Hodnotiace kritériá

Príloha č. 6: Metodické usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 (aktualizácia č.14)

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/06/04/vyzva-na-partnerstvo-v-pripravovanom-narodnom-projekte/