«

Mar 08

Vytlačiť Článok

Európska komisia: Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu žien

Brusel 7. marec 2017

Ženy v Európe a na celom svete majú podporu Európskej únie dnes rovnako, ako ju mali v čase jej založenia. Rovnosť medzi ženami a mužmi, ako jedna zo základných hodnôt Európskej únie, sa pred šesťdesiatimi rokmi stala pevnou súčasťou Rímskej zmluvy. Záväzok podporovať zásadu rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu, ktorý Európa prijala, bol vtedy vo svete jedinečný. Odvtedy EÚ zohráva v tejto problematike vedúcu úlohu a dosiahla viditeľný pokrok na všetkých frontoch. Neúnavne pracujeme na obrane práv žien a na posilnení ich postavenia v boji proti diskriminácii a rodovo motivovanému násiliu. V roku 2017 viac žien ako kedykoľvek predtým je zamestnaných, s univerzitným vzdelaním, prípadne činných v politike alebo zastávajúcich najvyššie miesta vo vedení európskych podnikov. V rámci Komisie ženy predstavujú 55 % z celkového počtu zamestnancov. A predsa priveľa žien, najmä osamelých matiek, ešte stále v Európskej únii zápasí o dosiahnutie ekonomickej nezávislosti. Zamestnanosť žien v Európskej únii dosiahla v roku 2016 rekordnú úroveň 65,5 %, za mierou zamestnanosti mužov, ktorá predstavuje 77 %, ale veľmi zaostáva. V Európe i mimo nej však treba vyvinúť oveľa väčšie úsilie. Ženy často patria k tým najzraniteľnejším skupinám, najmä v situáciách, ktoré sú poznačené ozbrojenými konfliktami, migráciou a núteným vysídľovaním obyvateľstva, a v oblastiach, ktoré sú ťažko skúšané chudobou a najviac zasiahnuté zmenou klímy. V kontexte súčasnej migrácie navyše prudko rastie počet žien prichádzajúcich do EÚ, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Prejavy netolerantného správania k ženám a mizogýnie sú prítomné vo verejnom priestore, ako aj v zbabelej anonymite internetu. Útoky na práva žien sú na vzostupe. Priveľa Európanov si stále myslí, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Ženy sú takisto prvým terčom diskriminácie a násilia, a to najmä v konfliktných oblastiach na celom svete. Ženy sú však aj často prvé, kto sa usiluje o nájdenie riešení, o posilnenie schopnosti odolávať v krízových časoch a kto má víziu budúcnosti svojej krajiny. Preto EÚ naďalej podporuje ženské spolky na celom svete, a to aj v najnáročnejších podmienkach, aké napríklad panujú v Afganistane alebo Sýrii.

V tejto oblasti budeme naďalej vyvíjať úsilie na domácej pôde aj v zahraničí. Jeho konkrétnou náplňou je:

  • V rámci svojho Strategického záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 sa Európska komisia pasuje s otázkou nerovnosti v takých kľúčových oblastiach, ako je zamestnanosť, odmeňovanie, rozhodovací proces a násilie.
  • Rok 2017 Európska komisia venovala odstráneniu všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám.
  • Tento rok Komisia predloží novú iniciatívu pre rodičov a opatrovateľov na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.
  • Na základe nášho návrhu reformy spoločného európskeho azylového systému bude migrantkám, ktoré prichádzajú do Európy, aby tu našli ochranu, a ktorým bolo ublížené, poskytovaná zdravotná starostlivosť, právna pomoc, posttraumatické poradenstvo a psychosociálna starostlivosť.
  • V rámci vykonávania svojej politiky a svojich právnych predpisov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi bude Komisia naďalej monitorovať opatrenia v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi z rodového hľadiska.
  • Komisia sa bude na základe akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 vo svojich vonkajších vzťahoch zameriavať na poskytovanie pomoci ženám a dievčatám na celom svete, ktoré sú vylúčené z procesu vzdelávania, rovnakého prístupu k zdravotníckym službám a službám plánovaného rodičovstva, trhu práce, ako aj účasti na politickom živote, a zároveň čelia diskriminačným pravidlám a právnym predpisom v oblasti dedičských a občianskych práv alebo vlastníckych pozemkových práv.
  • Aby sa zaistilo, že pomoc sa dostane k tým najviac zraniteľným na celom svete, Komisia bude k humanitárnej pomoci naďalej systematicky uplatňovať prístup zohľadňujúci rodové hľadisko.
  • Komisia bude naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri vykonávaní cieľov OSN v oblasti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane cieľov v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi.

Nesmieme prestať a neprestaneme bojovať za rovnosť medzi ženami a mužmi, za bezpečný život žien a dievčat a za posilnenie ich postavenia, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál. Tak ako pred 60 rokmi, Európska únia je odhodlaná zaistiť ženám rovnosť na celom svete.

Signatárky a signatári:
Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie
Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku/podpredsedníčka Komisie
Günter Oettinger, komisár pre rozpočet a ľudské zdroje
Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení
Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo
Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu
Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie
Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť

2017 Report on Equality between Women and Men in the EU

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-463_sk.htm

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2017/03/08/europska-komisia-spolocne-vyhlasenie-k-medzinarodnemu-dnu-zien/