«

»

Jan 12

Vytlačiť Článok

Prehĺbenie spolupráce pri pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie

V decembri 2016 Inštitút pre výskum práce a rodiny a v rámci neho Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie uzavreli memorandum o spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách a ich deťoch, rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia. Cieľom memoranda je prehĺbenie odbornej spolupráce  pri vytváraní podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie ponuky sociálnych služieb pre prevenciu a elimináciu domáceho násilia na ženách, ako aj v oblasti vzdelávania oboch inštitúcií v tejto problematike. Napomáha tiež vytvoreniu multiinštitucionálneho a koordinovaného prístupu v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách na Slovensku.

„Košický samosprávny kraj je príkladom dobrej praxe v oblasti poskytovania špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a už dlhé roky tiež podporuje multiinštitucionálny prístup k riešeniu problematiky v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami v kraji, preto si podpis memoranda práve s týmto krajom veľmi ceníme“, hovorí riaditeľka inštitútu Sylvia Porubänová.

„Náš kraj sa vždy snaží poskytnúť podporu znevýhodneným skupinám, ktorou ženy, ktoré zažívajú násilie a obete domáceho násilia, nepochybne sú. Preto vítame možnosť ďalšej podpory tejto problematiky v kraji“, hovorí predseda kraja Zdenko Trebuľa.

Podobné memorandá o spolupráci inštitút uzatvoril, alebo plánuje uzavrieť aj s ostatnými samosprávnymi krajmi a ďalšími inštitúciami, ktoré sú nevyhnutné pri spoločnom postupe na ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Patria medzi ne napríklad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Policajný zbor SR, Generálna prokuratúra a ďalšie.

Poslaním  Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre danú oblasť.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2017/01/12/prehlbenie-spoluprace-pri-pomoci-zenam-ktore-zazivaju-nasilie/