«

»

Dec 19

Vytlačiť Článok

NAP pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách schválený vládou

Ministerstvo PSVR predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti.

Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je beh na dlhé trate, veríme, že plnením predkladaného akčného plánu sa Slovensko posunie na úroveň iných krajín EÚ, ktoré už dokázali tento problém komplexne a účinne riešiť.

Vláda SR na svojom zasadnuti 18. decembra 2013 schválila predložený návrh Národného akčneéo plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Kompletny material je k dispozicii tu.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/12/19/nap-pre-eliminaciu-a-prevenciu-nasilia-na-zenach-schvaleny-vladou/