«

»

Feb 19

Vytlačiť Článok

Cena, ktorú platíme za násilie na ženách, je dlhodobo podceňovaná

Odhaduje sa, že cena násilia páchaného na ženách je mimoriadne vysoká. Priame a nepriame náklady súvisiace s domácim násilím, násilím na ženách a v intímnych vzťahoch sa dotýkajú nielen obetí a ich najbližšieho okolia, ale rovnako spoločnosti a celej jej ekonomiky. Také sú znepokojivé výsledky “Štúdie o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ”, publikovanej Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť. “Navrhnutie adekvátnej politiky EÚ však súvisí s dostupnosťou relevantných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, ktoré by umožnili zmerať skutočné náklady násilia na ženách. Zistenia takýchto meraní potom upozorňujú na nutnosť zavedenia naliehavých koordinovaných opatrení na pomoc ženám a mužom na ceste k spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia “, tvrdí riaditeľka inštitútu Virginija Langbakk.

Európske inštitúcie v posledných rokoch zintenzívnili svoje úsilie v boji proti násiliu páchanému na ženách (resp. rodovo podmienenému násiliu). Pre zavedenie účinných opatrení však potrebujú dostatok porovnateľných dát. Dôležitý je aj výber metód potrebných pre zabezpečenie merania reálnych nákladov v súvislosti s násilím na ženách, aby preň a jeho dôsledky existovala adekvátna a efektívna odozva.

Priame i nepriame náklady v súvislosti s násilím páchaným na ženách, ktorým čelia verejné orgány, ženy a spoločnosť ako celok, sú skutočne vysoké. Kým priame náklady súvisia s nutnosťou zabezpečenia lekárskej starostlivosti, a právnych služieb pre obeť a následnou účasťou na programoch pre pomoc obetiam, nepriame náklady sa spájajú s negatívnym dopadom násilia na ekonomiku a spoločnosť ako aj s ekonomickými stratami samotnej obete. “Zaznamenávame veľmi nezdravý vplyv násilia na spoločnosť a ekonomiku”, vyhlásila riaditeľka Virginija Langbakk, “obete často trpia dlhodobou fyzickou aj psychickou ujmou, ktorá im znemožňuje viesť normálny život a znižuje ich šance na ekonomickú účasť v spoločnosti.” Odhadnúť takéto náklady je náročné. Rôzne prístupy zamerané na meranie nákladov prijaté členskými štátmi porovnávanie skôr sťažujú. K dispozícii sú taktiež len veľmi obmedzené údaje o ekonomickom, fyzickom a emocionálnom vplyve násilia na ženy. Nanešťastie, nie všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, sú porovnateľné v rámci EÚ. Vo Veľkej Británii sa napr. odhaduje, že takmer 13% nákladov súvisiacich s násilím páchaným na ženách sa odrazí aj v ekonomických stratách a takmer 26% predstavujú náklady na služby. Väčšina prostriedkov sa vynaloží na právne služby obeti, ďalej zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie. Britský model tu poskytuje užitočné teoretické východiská aj pre ostatné členské štáty pre účely porovnania. Štúdiu o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ pripravila Prof. Sylvia Walby a Philippa Olive, senior výskumníčka z Lancaster University.

Správa: http://eige.europa.eu/content/document/estimating-the-costs-of-gender-based-violence-in-the-european-union-report

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/02/19/cena-ktoru-platime-za-nasilie-na-zenach-je-dlhodobo-podcenovana/