«

»

Aug 03

Vytlačiť Článok

Istanbulský dohovor vstúpil do platnosti

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) nadobudol platnosť 1. augusta 2014.

“Istanbulský dohovor môžeme právom považovať za  najucelenejšiu európsku stratégiu eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia”, píše vo svojom vyhlásení OZ Možnosť voľby..”Poskytuje množstvo odpovedí na to, akým spôsobom zlepšiť ochranu žien a ďalších obetí domáceho násilia tak, aby mohli žiť svoj život slobodne a dôstojne. Zároveň sa zameriava aj na opatrenia, ktoré by umožnili predchádzať násiliu a znížiť tak hrozivý počet žien žijúcich v násilných vzťahoch. Upriamuje pozornosť na potrebu presadenia rodovej rovnosti ako nevyhnutnej stratégie na zastavenie násilia páchaného na ženách. Zároveň kriminalizuje množstvo konaní, ktoré rodovo podmienené násilie predstavuje, ako je napr. fyzické, psychické, sexuálne násilie, nebezpečné prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia.”

Dohovor doposiaľ  podpísalo 22 krajín a 14 ho aj ratifikovalo. V nadchádzajúcom období preto stojí pred európskymi krajinami veľká výzva. A tou je účinné zavedenie dohovoru do praxe.

Slovenská republika podpísala dohovor 11.mája 2011 a vyjadrila politickú vôľu ho ratifikovať a účinne implementovať.

Vyhlásenie Rady Európy k vstúpeniu Istanbulského dohovoru do platnosti

TV spot Rady Európy k Istanbulskému dohovoru

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2014/08/03/istanbulsky-dohovor-vstupil-do-platnosti/